Bazofil Aktivasyon Testi ve Kronik Ürtiker

Bazofil aktivasyon testi kronik ürtiker teşhisinde özellikle otoimmun mekanizmanın ortaya çıkarılmasında rolü olabilen bir testtir. Ciltten yapılan otolog serum testi yerine kandan bazofil aktivasyon testi tercih edilebilir.

Kronik Ürtiker

Kronik kurdeşeni olanlarda genellikle bir neden bulunamaz. Sıklıkla kendiliğinden gelişir yani spontandır ve tetikleyen nedenler, süre ve mekanizmalar farklıdır.

Bazofil Aktivasyon Testi ve Otoimmun Ürtiker

Kronik kurdeşen hastalarının bir kısmında, IgE’ye veya yüksek afiniteli reseptör FcεRI’ya karşı otoantikorların varlığından dolayı otoimmün nedenler söz konusudur. Ayrıca, kronik ürtiker hastalarının serumunda tiroid peroksidaza yönelik anti-DsDNA antikorları, IgE ve IgG varlığı tespit edilmiştir.

Bazofl Aktivasyon Testi ve Otolog Serum Testi

Kronik ürtikerin otoimmün doğasının doğrulanması, otolog serum cilt testine dayandığından tanı için fonksiyonel bir test gerektirir. Bununla birlikte, otolog serum testinde kaza sonucu enfeksiyon riski olabilen ve test sonuçları her zaman diğer kandan yapılan testlerle ilişkili olmayan deriden yapılan bir testtir.

Bu nedenle şüpheli kronik ürtiker hastaları teşhis etmek ve izlemek için, kandan yapılan Bazofil aktivasyon testi otolog serum cilt testi yerine önerilmiştir. Önceki çalışmalarda, kronik ürtiker hastalarından alınan serum ile stimülasyonun ardından bazofillerin yüzeyindeki hem CD63 hem de CD203c ekspresyonu artmıştır.

Bazofil aktivasyon testinin, aktif otoantikorların saptanması için fonksiyonel bir test olduğu gösterilmiştir. Son zamanlarda yapılan bir araştırma, hem otolog serum testi pozitif olan hem de bazofil aktivasyon testi poziitif olan  ürtiker hastalarının ürtiker aktivite skoru doğrultusunda en aktif hastalık durumunu gösterdiği bildirilmiştir.

Otolog serum testi pozitif olan ve bazofil aktivasyon testi pozitif olan hastaların yüzde 32’sinde içincü basamak tedavi olarak siklosporin ve omalizumab ihtiyacı olmuştur.  Sadece otolog serum testi pozitif olup bazofil aktivasyon testi negatif olanların %16’sında üçüncü basamak tedavi (siklosporin A veya omalizumab) ile birlikte daha yüksek dozda antihistaminikler gerekmiştir. Bazofil aktivasyon testi kronik ürtikerli olanların yarısında siklosporin ve omalizumab tedavisine ihtiyaç olmadığını göstermiştir.

Sonuç Olarak

-Bazofil aktivasyon testi kronik otoimmün kurdeşen teşhisinde faydalı bilgiler verebilir

-Kronik ürtiker tanısında kullanılabilen otolog serum testi yerine bazofil aktivasyon testi kullanılabilir.